Vad är hästterapi?

Den som sysslat med ridsport, jobbat i stall eller på annat sätt haft nöjet att arbeta med hästar vet att dessa djur är något utöver det vanliga. Att man skulle kunna förena människor i behov av stöd och lugn med dessa stora kraftfulla djur kan tyckas motsägelsefullt, men det är en kombination som visat sig vara mycket framgångsrik. Målet med metoden är inte att lära ut ridning eller hästkunskaper – dessa är bara medel för att bidra till patientens välmående eller tillfrisknande.

Det som gör hästar till ett så optimalt stöd i terapiarbetet är deras förmåga att skapa lugn och trygghet. Bandet mellan människa och häst kan vara mycket starkt, och att skapa en tillit däremellan är stärkande. Hästen kan också fungera som en brygga mellan terapeuten och patienten, då den blir en gemensam utgångspunkt utöver det som annars kan kännas svårt eller tungt. Hästterapi används inom många varierade områden, exempelvis inom det sociala och pedagogiska arbetet, inom neurologi och psykologi, samt habilitering.

Att syssla med hästterapi innefattar inte bara mötet och kontakten med hästen. Under behandlingen får patienten också möjlighet att komma ut i naturen. Frisk luft och öppna miljöer är rogivande för de flesta, och i sadeln på en häst sker mycket annat nyttigt. Patienten får träna sina muskler och öva upp sin balans, samtidigt som man tränar sociala färdigheter i sin kommunikation med hästen.

De senaste åren har hästterapi använts allt oftare för att hjälpa barn med autism, eller andra med ASD (autismspektrumstörning). Studier har visat en stor utveckling hos de barn som deltagit i olika typer av hästunderstödd terapi, både med fysiska och sociala framsteg. Barnen har utvecklat ett större självförtroende genom arbetet, och deras koncentrationsförmåga har förbättrats. Djur används ofta i terapi för individer med ASD, men fördelen med hästar är att det också involverar träning i form av ridningen.

För att kunna rida krävs kroppskännedom, och för patienter med neurologiska skador eller sjukdomar används det med fördel som komplement till eventuell sjukgymnastik. Många som testat på hästterapi som behandling inom neurologi vittnar om förbättringar. Flera uppger att de blivit mer avslappnade, upplever mindre smärta, samt övar upp muskler som annars är svåra att använda. För många har det också inneburit att de kan dra ner på sina medicindoser, vilket i sin tur har andra hälsofördelar.

Hästterapi lovprisas av såväl läkare, terapeuter, hästägare samt brukare, men ändå råder viss debatt kring ämnet. Det behövs mer evidensbaserad forskning för att övertyga många skeptiker, men detta är något som börjar komma fram mer och mer. Med så många positiva röster står det klart att hästterapi är en verklig hjälp för många, och kommer förhoppningsvis med tiden få all den respekt och stöttning den förtjänar.